Scroll Top
Regulamin
Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Poniższy Regulamin przedstawia zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym ADJ Trading sp. z o.o., dostępnym pod adresem internetowym https://juliart.pl/

Jeśli którekolwiek ze wskazanych poniżej kwestii są niejasne, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@juliart.pl

I. Informacje ogólne
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresami https://juliart.pl/ jest prowadzony przez:

  ADJ Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-982), przy ul. Kosmatki 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000796522, NIP: 9522198307 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, nr telefonu: +48 798 875 875, adres e-mail: kontakt@juliart.pl,
  zwaną również „Sprzedawcą”.
 1. Udostępnienie funkcjonalności Sklepu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizowaną przez usługodawcę – ADJ Trading sp. z o.o. na rzecz Klientów. Świadczenie usługi odbywa się na podstawie umowy zawieranej między Klientem a ADJ Trading sp. z o.o. poprzez akceptację Regulaminu i Rejestrację Konta w Sklepie (Przedsiębiorcy) lub zawarcie Umowy sprzedaży bez Rejestracji (Konsument). Niniejszy Regulamin składa się na treść Umów sprzedaży zawieranych pomiędzy ADJ Trading sp. z o.o. a Klientami.

 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Umowa na podstawie niniejszego Regulaminu zawierana jest w języku polskim i podlega polskiemu prawu.

 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
II. Słownik pojęć
 1. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
  1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
  2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez ADJ Trading sp. z o.o., dostępny na stronie internetowej https://juliart.pl/
  3. Klient – osoba korzystająca ze Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę, jako Konsument lub Przedsiębiorca;
  4. Konsument – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Sklepu korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę sprzedaży w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku za konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG;
  5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną), która za pośrednictwem Sklepu korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczna lub zawiera umowę sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Począwszy od 1 stycznia 2021 roku za przedsiębiorcę nie uważa się osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionego w CEIDG;
  6. Produkt – rzecz ruchoma znajdująca się w ofercie handlowej Sklepu;
  7. Konto – przestrzeń sieciowa Sklepu przeznaczona dla zarejestrowanego Klienta, dostępna po zalogowaniu, obejmująca informacje o Kliencie i dokonanych przez niego zakupach, umożliwiająca Klientowi korzystanie z funkcjonalności Sklepu, w szczególności dokonywanie zakupów;
  8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na stworzeniu Konta Klienta w Sklepie;
  9. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla zalogowania się na Konto Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta, zawierający minimum 6 znaków;
  10. Login – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla zalogowania się na Konto Klienta, zawierający od 3 do 40 znaków. Loginem może być adres e-mail Klienta podany przez niego podczas Rejestracji;
  11. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w ramach której Klient dokonuje wyboru Produktów do zakupu, umożliwiająca Klientowi ustalenie i zmianę danych dotyczących Zapytań, w tym ilości produktów, formy płatności, adresu i sposobu dostawy, danych do faktury;
  12. Zapytanie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Produktów, sposób dostawy, miejsce odbioru oraz formę płatności ceny;
  13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w trybie określonym w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu,
  14. Reklamacja – zgłoszenie przez Klienta w trybie określonym w niniejszym Regulaminie: (i) wady fizycznej lub prawnej Produktu, (ii) nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu;
  15. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w Regulaminie;
  16. Newsletter – informacje, w tym informacje o promocjach i informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Sklepu, wysyłane Klientowi za jego zgodą, drogą elektroniczną przez Sklep;
  17. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
  18. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  19. ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
  20. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Definicje w liczbie pojedynczej mają takie samo znaczenie w przypadku ich użycia w liczbie mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu.
III. Wymagania techniczne
 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
  1. posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, w tym komputera stacjonarnego, komputera przenośnego, tabletu, smartfona wyposażonego w system operacyjny w aktualnej wersji;
  2. dostęp do sieci Internet;
  3. adres poczty e-mail;
  4. przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera).
 1. Dostępność Sklepu może być zależna od urządzenia, na którym Klient uruchamia dostęp do Sklepu, posiadanych przez Klienta pakietów transmisji danych, programów służących do korzystania z Internetu oraz do komunikacji elektronicznej. Sprzedawca nie odpowiada za brak dostępności Sklepu wynikający z powyższych przyczyn.

 2. Sprzedawca nie jest dostawcą Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z funkcjonalności Sklepu.
IV. Pliki cookies
 1. Na stronie Sklepu wykorzystywane są pliki typu cookies, służące gromadzeniu informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta, w celu:
  1. rozpoznawania urządzeń użytkowników i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej;
  2. dostosowania i optymalizacji strony do potrzeb użytkowników, zapamiętywania preferencji dotyczących strony ( język, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
  3. zapamiętywania Państwa loginu i hasła (jeśli Klient zaznaczy opcję zapamiętania danych logowania), aby nie wpisywać ich przy każdym logowaniu;
  4. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika;
  5. zapisywania produktów, które Klient umieścił w swoim Koszyku;
  6. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania strony.

 2. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez Sklep plików cookies zawiera Polityka Plików cookies znajdująca się pod adresem: https://juliarts.pl/cookies
V. Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu
 1. Sklep umożliwia Klientom korzystanie z następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. Rejestracji i Logowania do Konta Klienta,
  2. dostępu do Konta Klienta w dowolnie przez siebie wybranym czasie,
  3. zarządzania danymi osobowymi podanymi przy Rejestracji oraz w trakcie używania Konta,
  4. uzyskiwania informacji o Produktach oferowanych w Sklepie,
  5. dokonywania Zapytań dotyczących oferowanych przez Sklep Produkty,
  6. zawierania Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu,
  7. zamawiania usługi Newsletter.

 2. Jeżeli postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa do wszelkich treści udostępnianych w Sklepie, w szczególności: majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, licencje w zakresie majątkowych praw autorskich, znaki towarowe w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej oraz inne prawa własności intelektualnej podlegające ochronie prawnej –  przysługują ich właścicielom, Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu.
VI. Zasady korzystania z Usług Sklepu
 1. Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem;
  2. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;
  3. korzystania z treści zamieszczonych w Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku; wykorzystywanie w innym zakresie treści zamieszczonych w Sklepie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Sprzedawcy lub właściciela tych treści;
  4. niepodejmowania działań które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie Sklepu, takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej, wirusów czy złośliwego oprogramowania;
  5. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta lub dla niego niedozwolonych.

 2. Osoby korzystające z Usług oraz zawierające Umowę sprzedaży w imieniu innej osoby powinny posiadać w tym zakresie stosowne umocowanie. Akceptując Regulamin osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim oświadcza, że posiada umocowanie do korzystania z Usług i/lub do zawarcia Umowy sprzedaży pochodzące od osoby, w imieniu której jest zawierana umowa.

 3. Sklep umożliwia składanie Zapytań 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i prac konserwacyjnych. Ewentualne przerwy techniczne i prace konserwacyjne są prowadzone w miarę możliwości w godzinach nocnych. Na stronie głównej Sklepu każdorazowo zamieszczana jest informacja o planowanych przerwach w pracy Sklepu.
VII. Rejestracja Konta w Sklepie
 1. Dokonując Rejestracji Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku podania danych niespełniających warunków określonych w poprzednim zdaniu.

 2. W celu zarejestrowania Konta w Sklepie Klient jest zobowiązany:
  1. wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, uzupełniając: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres, login oraz hasło;
  2. w przypadku Przedsiębiorców, podczas Rejestracji Klient powinien podać również nazwę oraz NIP oraz typ użytkownika: „Salon fryzjerski/Gabinet trychologiczny”, „Hurtownia”, „E-commerce”;
  3. zaakceptować treść Regulaminu;
  4. kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.

 3. Z chwilą Rejestracji Konta Klienta dochodzi do zawarcia między stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

 4. Klient ponosi odpowiedzialność za treść danych podanych przez siebie przy Rejestracji oraz w przypadku późniejszych zmian tych danych, jak również za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonymi danymi.

 5. Klient, który podczas Rejestracji podaje NIP jest traktowany jak Przedsiębiorca. Zarejestrowanie Konta w Sklepie z podaniem numeru NIP mimo posiadania statusu Konsumenta, może wydłużać czas oczekiwania na realizację uprawnień przysługujących Konsumentom na mocy Regulaminu, co wynika z konieczności wyjaśnienia statusu Klienta przez Sprzedawcę.

 6. Przedsiębiorca może dokonywać Zapytań oraz zawierać Umowy sprzedaży wyłącznie pod warunkiem wcześniejszej Rejestracji.

 7. Przeglądanie Produktów oferowanych w Sklepie, dokonywanie Zapytań oraz zawieranie Umów Sprzedaży przez Konsumenta nie wymaga Rejestracji, z tym, że zarejestrowanie Konta w Sklepie pozwala na korzystanie z niektórych jego funkcjonalności, w tym:
  1. podglądu statusu realizacji Zapytania oraz historii zawartych Umów sprzedaży,
  2. zawierania Umów sprzedaży bez konieczności każdorazowego podawania danych (imienia i nazwiska, adresu dostawy).

 8. Klient może zarejestrować tylko jedno Konto w Sklepie.
VIII. Usunięcie Konta Klienta
 1. Klient może w każdej chwili i z dowolnej przyczyny usunąć Konto w Sklepie, wysyłając e-mail na adres Sprzedawcy kontakt@juliart.pl.

 2. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta w przypadku:
  1. poważnego naruszenia przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z jego Konta postanowień Regulaminu;
  2. naruszenia przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z jego Konta powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego.

 3. O zamiarze usunięcia Konta Klienta oraz stwierdzonych naruszeniach, Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail widniejący na Koncie Klienta.

 4. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta w przypadku zakończenia świadczenia Usług, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, na podstawie oświadczenia Sprzedawcy złożonego w formie wiadomości przesłanej na adres e-mail Klienta widniejący na Koncie Klienta.

 5. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
IX. Logowanie
 1. Logowanie na Konto Klienta następuje z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła podanego przez Klienta w trakcie Rejestracji.

 2. Po zalogowaniu na Konto Klient może w każdej chwili zmienić swoje Hasło oraz inne dane podane przy Rejestracji, korzystając z zakładki Konto.

 3. Klient jest zobowiązany utrzymywać Hasło w poufności oraz chronić Hasło przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

 4. Umowa sprzedaży zawarta na skutek Zapytania złożonego przez osobę trzecią, która weszła w nieuprawnione posiadanie należących do Klienta danych do Logowania (e-maila i Hasła) z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu, uważana jest za zawartą przez Klienta. Nie ogranicza to jednak praw Klienta wynikających z Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
X. Produkty dostępne w Sklepie
 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad, chyba że co innego zostało zastrzeżone w opisie danego Produktu.

 2. Każdy Produkt dostępny w Sklepie posiada opis. Opis Produktu wskazuje każdorazowo na podstawowe cechy Produktu, w szczególności dane techniczne, wagę, wymiary, cenę, dostępność.

 3. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie mają charakter poglądowy. Zdjęcia i opisy Produktów obrazują w sposób demonstracyjny właściwości, wygląd i parametry użytkowych Produktu. Wygląd Produktu na fotografiach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Produktu będącego przedmiotem Umowy sprzedaży. Różnice w wyglądzie Produktów mogą wynikać z przyczyn technicznych związanych z urządzeniem, za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Produktu.

 4. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w walucie polskiej i uwzględniającymi podatek VAT w aktualnej na stawce. Ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy, które są ustalane odrębnie przy dokonywaniu Zapytania, na zasadach określonych w pkt XIV.

 5. Promocje, rabaty i wyprzedaże obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo w opisie danego Produktu w Sklepie. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej w  opisie danego Produktu promocje, rabaty i wyprzedaże nie podlegają łączeniu. Promocja, rabat lub wyprzedaż trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia ich obowiązywania. Ceny promocyjne, rabatowe lub wyprzedażowe są uwzględniane i obowiązują wyłącznie w odniesieniu do Produktów zamawianych za pośrednictwem Sklepu.

 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania promocji, rabatów i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie wpływa na Zapytania dokonane przed zmianą ceny, warunków promocji, rabatów lub wyprzedaży.

 7. Klient może przeglądać Produkty według ich kategorii lub korzystając z wyszukiwarki.

 8. Realizacja Zapytania jest możliwa pod warunkiem dostępności Produktu w Sklepie.

 9. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty ani zapewniania sprzedawcy o właściwościach Produktu w rozumieniu KC. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się jedynie za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu KC.

 10. Produkty dostępne w sklepie powinny być używane w sposób zgodny z zasadami używania tego rodzaju rzeczy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku użycia Produktu niezgodnie z zasadami używania tego rodzaju rzeczy.
XI. Sposoby płatności
 1. Sklep akceptuje następujące sposoby płatności:
  1. płatność poprzez serwis Przelewy24.
  2. za pobraniem.
XII. Zasady dokonywania Zapytań przez Konsumentów (https://juliart.pl/)
 1. W celu dokonania Zapytania w Sklepie Konsument powinien:
  1. skompletować Zapytanie:
   1. dokonać wyboru Produktów spośród dostępnych w ofercie Sklepu,
   2. w odniesieniu do wybranych Produktów kliknąć „Dodaj do koszyka”,
   3. przejść do zakładki Koszyk („Zapytania”),
   4. upewnić się, czy rodzaj i liczbą Produktów umieszczona w Koszyku jest prawidłowa, w razie potrzeby klikając przycisk „+” lub „-”;
   5. wybrać metodę dostawy spośród dostępnych w Sklepie;
   6. wybrać metodę płatności spośród dostępnych w Sklepie;
   7. kliknąć przycisk „Podsumowanie”, aby zweryfikować wszystkie warunki Zapytania;
   8. kliknąć przycisk „Przejdź do Płatności”
 2. Przed dokonaniem Zapytania Konsument może umieścić dodatkowe informacje dotyczące Zapytania w polu „Uwagi”.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dokonania przedpłaty – w przypadku wyboru jako sposobu płatności przelewu internetowego.
XIII. Zasady dokonywania Zapytań przez Przedsiębiorców
 1. W celu dokonania Zapytania w Sklepie Konsument powinien:
  1. skompletować Zapytanie:
   1. dokonać wyboru Produktów spośród dostępnych w ofercie Sklepu,
   2. w odniesieniu do wybranych Produktów kliknąć „Dodaj do koszyka”,
   3. przejść do zakładki Koszyk („Zapytania”),
   4. upewnić się, czy rodzaj i liczbą Produktów umieszczona w Koszyku jest prawidłowa, w razie potrzeby klikając przycisk „+” lub „-”;
   5. wybrać metodę dostawy spośród dostępnych w Sklepie;
   6. wybrać metodę płatności spośród dostępnych w Sklepie;
   7. kliknąć przycisk „Podsumowanie”, aby zweryfikować wszystkie warunki Zapytania;
   8. kliknąć przycisk „Przejdź do Płatności”
 2. Przed dokonaniem Zapytania Konsument może umieścić dodatkowe informacje dotyczące Zapytania w polu „Uwagi”.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dokonania przedpłaty – w przypadku wyboru jako sposobu płatności przelewu internetowego.
XV. Realizacja Umowy sprzedaży - Przedsiębiorcy
 1. Po dokonaniu Zapytania Sklep przesyła na adres e-mail Konsumenta:
  1. wiadomość email, wskazującą numer i przedmiot Zapytania oraz cenę oraz przewidywany termin dostawy;
  2. fakturę z tytułu sprzedaży;
  3. treść Regulaminu oraz informację dotyczącą odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 2. Sklep wystawia Konsumentom faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Sklep przesyła fakturę elektroniczną Konsumentowi na adres e-mail podany na Koncie Klienta lub podczas dokonywania Zapytania.

 3. Sklep poinformuje Konsumenta o rozpoczęciu realizacji Zapytania poprzez wysłanie na adres e-mail Konsumenta wiadomości email.

 4. Do chwili otrzymania przez Konsumenta wiadomości, o której mowa w pkt XIV.3 powyżej, Konsument jest uprawniony do modyfikacji lub anulowania Zapytania, poprzez wysłanie na adres e-mail Sklepu kontakt@aromase.pl wiadomości zawierającej zakres modyfikacji lub oświadczenie o anulowaniu Zapytania. Nie ogranicza to jednak praw Konsumenta wynikających z Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa, w szczególności prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację Umowy sprzedaży, Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Konsumenta o przyczynach wstrzymania wykonania Umowy oraz przewidywanym terminie realizacji.

 6. W przypadku, gdy Zapytanie jest niekompletne lub zawiera nieprawidłowe dane Konsumenta, Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności lub doprecyzowania Zapytania przed rozpoczęciem jego realizacji. W tym celu Sklep nawiązuje kontakt z Konsumentem za pośrednictwem wskazanego przez Konsumenta na Koncie Klienta numeru telefonu lub adresu e-mail. Realizacja Umowy sprzedaży zostaje wstrzymana do czasu doprecyzowania lub zmiany Zapytania przez Konsumenta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Zapytania wywołane koniecznością weryfikacji poprawności lub doprecyzowania Zapytania.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zapytania w przypadkach, o których mowa w pkt VIII.1 i pkt VIII.2. Sklep powiadomi Konsumenta o odmowie realizacji Zapytania, podając przyczynę odmowy. W przypadku dokonania przez Konsumenta przedpłaty Sklep zwróci Konsumentowi uiszczoną cenę Produktów.
XIV. Realizacja Umowy sprzedaży - Konsumenci
 1. Po dokonaniu Zapytania Sklep przesyła na adres e-mail Konsumenta:
  1. wiadomość email, wskazującą numer i przedmiot Zapytania oraz cenę oraz przewidywany termin dostawy;
  2. fakturę z tytułu sprzedaży;
  3. treść Regulaminu oraz informację dotyczącą odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 2. Sklep wystawia Konsumentom faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Sklep przesyła fakturę elektroniczną Konsumentowi na adres e-mail podany na Koncie Klienta lub podczas dokonywania Zapytania.

 3. Sklep poinformuje Konsumenta o rozpoczęciu realizacji Zapytania poprzez wysłanie na adres e-mail Konsumenta wiadomości email.

 4. Do chwili otrzymania przez Konsumenta wiadomości, o której mowa w pkt XIV.3 powyżej, Konsument jest uprawniony do modyfikacji lub anulowania Zapytania, poprzez wysłanie na adres e-mail Sklepu kontakt@aromase.pl wiadomości zawierającej zakres modyfikacji lub oświadczenie o anulowaniu Zapytania. Nie ogranicza to jednak praw Konsumenta wynikających z Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa, w szczególności prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację Umowy sprzedaży, Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Konsumenta o przyczynach wstrzymania wykonania Umowy oraz przewidywanym terminie realizacji.

 6. W przypadku, gdy Zapytanie jest niekompletne lub zawiera nieprawidłowe dane Konsumenta, Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności lub doprecyzowania Zapytania przed rozpoczęciem jego realizacji. W tym celu Sklep nawiązuje kontakt z Konsumentem za pośrednictwem wskazanego przez Konsumenta na Koncie Klienta numeru telefonu lub adresu e-mail. Realizacja Umowy sprzedaży zostaje wstrzymana do czasu doprecyzowania lub zmiany Zapytania przez Konsumenta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Zapytania wywołane koniecznością weryfikacji poprawności lub doprecyzowania Zapytania.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zapytania w przypadkach, o których mowa w pkt VIII.1 i pkt VIII.2. Sklep powiadomi Konsumenta o odmowie realizacji Zapytania, podając przyczynę odmowy. W przypadku dokonania przez Konsumenta przedpłaty Sklep zwróci Konsumentowi uiszczoną cenę Produktów.

 8. Akceptując niniejszy Regulamin Przedsiębiorca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sklep faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na widniejący na Koncie Klienta adres e-mail. Powyższa zgoda Klienta stanowi akceptację odbiorcy faktury przewidzianą w art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail. Sprzedawca będzie przesyłać faktury elektroniczne na adres e – mail widniejący na Koncie Klienta.

 9. Do Zapytań i Umów Sprzedaży zawartych przez Przedsiębiorców stosuje się odpowiednio pkt XIV.5 – XIV.7 Regulaminu.

XVI. Sposoby dostawy
 1. Sklep oferuje następujące sposoby dostawy:
   • kurier DPD ,
   • kurier InPost ,
   • paczkomaty InPost.
 2. Termin wysyłki wynosi 1-3 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Termin wysyłki to orientacyjny czas liczony od momentu zawarcia Umowy sprzedaży do momentu wydania przesyłki z Produktem firmie kurierskiej lub operatowi pocztowemu. Termin wysyłki jest uzależniony od dostępności Produktu. W przypadku, gdy Produkt nie jest dostępny w magazynie Sklepu, stosuje się pkt VIII.8. O sprowadzeniu Produktu na zamówienie Klienta Sklep poinformuje Klienta, wskazując przewidywany termin wysyłki.
 3. Na łączny czas dostawy Produktu do Klienta składa się termin wysyłki oraz termin dostarczenia Produktu przez firmę kurierską (zgodnie z wyborem Klienta).
 4. Firmy kurierskie posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usług dostawy przesyłek oraz ewentualnych reklamacji dotyczących tych usług. Szczegółowe zasady realizacji usług dostawy są zawarte w ogólnych warunkach świadczenia usług stosowanych przez DPD Polska Sp. z o.o. oraz InPost S.A. Przed wyborem sposobu dostarczenia Produktu Klient powinien we własnym zakresie zapoznać się z powyższymi warunkami.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zachowanie powyższego terminu, Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę opóźnienia dostawy oraz przewidywany termin jej realizacji.
XVII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży
 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy wskazany w pkt I.1 Regulaminu.

 3. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w dniu, w którym Produkt został dostarczony do Konsumenta.

 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy, że przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail Sklepu lub nada oświadczenie przesyłką poleconą w placówce pocztowej na adres wskazany w pkt I.1 Regulaminu.

 5. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie dotyczy umów, których przedmiotem świadczenia jest:
  1. Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

 6. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument jest zobowiązany do zwrotu Produktu, którego dotyczy odstąpienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że przed jego upływem Konsument odeśle zwracany Produkt na adres wskazany w pkt I.1 Regulaminu z dopiskiem „Zwrot” lub „Odstąpienie od umowy”.

 7. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym cenę zakupu Produktu i koszty dostawy Produktu do Konsumenta.

 8. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że odbierze zwracany Produkt od Konsumenta, Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z Produktu w zakresie wykraczającym poza zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru i podstawowych cech Produktu. Sklep jest uprawniony do obniżenia wysokości zwracanej Konsumentowi ceny Produktu w przypadku korzystania z Produktu przez Klienta w zakresie szerszym niż opisany z zdaniu poprzednim. Sklep obniży wysokość zwracanej Konsumentowi ceny Produktu w części, w jakiej wartość Produktu uległa zmniejszeniu na skutek korzystania z Produktu przez Klienta w zakresie wykraczającym poza zakres opisany w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Jeśli w wyniku takiego korzystania Produkt nie nadaje się do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, Sklep jest uprawniony do odmowy zwrotu płatności na rzecz Konsumenta i odesłania mu Produktu z powrotem.

 10. Sklep nie ma obowiązku zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów związanych z faktem wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktów innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. W celu uniknięcia wątpliwości, za zwykły, najtańszy sposób dostarczenia Produktów są uznawane sposoby dostawy wskazane w pkt XVI.2 Regulaminu. W przypadku, gdy Konsument poniesie dodatkowe koszty dostawy przekraczające kwotę wskazaną w zdaniu poprzednim, Sklep nie ma obowiązku zwracać Konsumentowi nadwyżki ponad tę kwotę.

 11. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmowała więcej niż 1 Produkt, zaś Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży jedynie w części (w zakresie niektórych Produktów objętych Umową sprzedaży), Sklep jest uprawniony do dokonania zwrotu kosztów dostawy proporcjonalnie do zakresu, w jakim Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży. W takim przypadku Sklep zwraca Konsumentowi taką część kosztów dostawy, jaka odpowiada liczbie zwracanych Produktów w stosunku do łącznej liczby Produktów objętych daną Umową sprzedaży.

 12. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument przy dokonywaniu płatności za Produkt, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsument jest zobowiązany podać Sklepowi dane umożliwiające dokonanie takiego zwrotu.

 13. Zwrot Produktu do Sklepu na skutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży następuje na koszt Konsumenta, przy czym Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu.

 14. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest realizowane przez Sklep lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sklepem. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sklep poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.

 15. Opisane w pkt XVII.1-17 powyżej prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientom będącym Przedsiębiorcami.
XVIII. Rękojmia – Konsumenci
 1. Przed odebraniem przesyłki z zakupionym Produktem Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, a następnie kontaktu ze Sklepem, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

 2. Sklep odpowiada wobec Konsumenta na zasadzie rękojmi, zgodnie z przepisami KC, jeśli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną.

 3. Produkt posiada wadę fizyczną jeżeli jest niezgodny z umową w rozumieniu art. 55611 i 3 KC, tj.:
  1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien posiadać ze względu na cel oznaczony w Umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu Umowy sprzedaży, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Produktu;
  4. został wydany Klientowi w stanie niezupełnym;
  5. został nieprawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeśli czynności te zostały wykonane (i) przez Sklep lub osobę trzecią, za którą Sklep ponosi odpowiedzialność, albo (ii) przez Klienta, który działał według instrukcji otrzymanej od Sklepu.

 4. Produkt posiada wadę prawną zgodnie z art. 5563 KC, jeżeli:
  1. stanowi własność osoby trzeciej;
  2. jest obciążony prawem osoby trzeciej;
  3. ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 5. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Produktu Konsumentowi lub powstały z przyczyn tkwiących w Produkcie w chwili jego wydania Konsumentowi.

 6. Sklep odpowiada za wady, które zostały stwierdzone przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

 7. Zgłaszając Reklamację dotyczącą wad fizycznych lub prawnych Produktu Konsument powinien dostarczyć do Sklepu reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu tego Produktu oraz opisem reklamacji.

 8. Jako dowód zakupu Konsument może wskazać numer Zapytania, przedstawić paragon fiskalny, fakturę VAT, e-mailowe potwierdzenie dokonania Zapytania lub e-mailowe potwierdzenie rozpoczęcia realizacji Zapytania.

 9. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych Produktów powinny być zgłaszane na adres wskazany w pkt I.1 Regulaminu z dopiskiem „Reklamacja”.

 10. Opis Reklamacji powinien zawierać:
  1. informacje dotyczące przedmiotu reklamacji: rodzaj wady, data jej wystąpienia lub wykrycia;
  2. żądanie dotyczące sposobu usunięcia wady, wybrane spośród niżej wymienionych:
   1. wymiana Produktu na nowy, wolny od wad,
   2. usunięcie wady (naprawa) Produktu,
    lub oświadczenie Konsumenta o:
   3. obniżeniu ceny i żądaniu zwrotu części uiszczonej ceny Produktu,
   4. odstąpieniu od umowy i żądaniu zwrotu ceny Produktu, o ile wada ma charakter istotny;
  3. dane Konsumenta:
   1. imię i nazwisko,
   2. dane kontaktowe – adres zamieszkania oraz adres e-mail lub numer telefonu.
   3. numer rachunku bankowego, w przypadku, gdy jako swoje żądanie Klient wskazał obniżenie lub zwrot ceny Produktu.

 11. Sklep ustosunkuje się do otrzymanej Reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji, tj. w razie stwierdzenia, że Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, Sklep, zgodnie z obowiązującymi przepisami KC dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Konsumenta, wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wady.

 13. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, Sklep odeśle Produkt Konsumentowi oraz dokona zwrotu części ceny. Część ceny Produktu podlegająca zwrotowi jest ustalana w takiej proporcji do ceny Produktu wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

 14. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, Sklep dokona zwrotu ceny Produktu.

 15. W przypadku, gdy wymiana Produktu lub usunięcie wady Produktu jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów, Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta. W takim przypadku Sklep dokona zwrotu ceny Produktu.

 16. Konsument jest zobowiązany podać Sklepowi pełne i dokładne dane niezbędne do wysłania przez Sklep Produktu bez wad lub zwrotu ceny Produktu (poprawny adres na który ma być wysłany Produkt lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew). Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego, (i) przesłanie Produktu wolnego od wad lub dokonanie zwrotu ceny nie będzie możliwe, (ii) dojdzie do opóźnienia w tym zakresie (iii), zwrot ceny zostanie dokonany na rachunek bankowy nienależący do Konsumenta albo (iv) Produkt wolny od wad zostanie przesłany na adres nienależący do Konsumenta.

 17. Sklep nie odpowiada za wady Produktu, gdy Konsument w chwili zawarcia Umowy sprzedaży o tej wadzie wiedział.

 18. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Polski prawa, a w szczególności KC.

 19. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy Produktu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji producenta. W przypadku, gdy Produkt jest objęty gwarancją, informacja na ten temat każdorazowo znajdzie się w opisie Produktu w Sklepie. Szczegółowe warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w niniejszym ustępie, znajdują się w karcie gwarancyjnej dołączanej do Produktu objętego przedmiotową gwarancją.

 20. W odniesieniu do Przedsiębiorców rękojmia jest wyłączona.
XIX. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów
 1. Działając na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sklep informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).

 2. Dla Konsumentów dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów.

 3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach lub na stronach rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
XX. Dane osobowe
 1. Postanowienia niniejszego punktu znajdują zastosowanie do Klientów będących osobami fizycznymi oraz do osób działających w imieniu Klientów będących Przedsiębiorcami, w zakresie w jakim osoby te podczas korzystania z Usług Sklepu podadzą swoje dane osobowe.

 2. Administratorem danych osobowych Klienta lub osób działających w imieniu Klienta, zgodnie z RODO jest – ADJ Trading sp. z o.o.

 3. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych Klientów oraz osób działających w imieniu Klientów odbywało się zgodnie z prawem.

 4. Dane osobowe Klienta lub osób działających w imieniu Klienta mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. realizacji uprawnień Klienta wynikających z Umowy sprzedaży, dotyczących odstąpienia od umowy oraz uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  4. zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa płatności oraz realizacji zobowiązań Stron;
  5. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Marketing jest prowadzony w szczególności poprzez wysyłanie ofert handlowych na podany przez Klienta adres e-mail, w ramach usługi Newsletter, o ile Klient wyraził na to zgodę.

 5. Dane osobowe Klienta lub osób działających w imieniu Klienta mogą być przekazywane lub udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, bankom, podmiotom świadczącym usługi w zakresie płatności internetowych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, jak również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT oraz usług księgowych.

 6. Dane osobowe Klienta lub osób działających w jego imieniu będą przetwarzane przez czas:
  1. trwania umowy o świadczenie Usług, tj. do czasu usunięcia Konta Klienta zgodnie z pkt VIII powyżej – w zakresie danych Klienta podanych przy Rejestracji lub widniejących na Koncie Klienta,
  2. do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych przez Klienta Umów sprzedaży oraz przez wynikający z przepisów obowiązującego prawa okres przechowywania związanych z nimi dokumentów rozliczeniowych – w zakresie danych Klienta podanych dla potrzeb zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży,
  3. istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym oraz cofnie zgodę na otrzymywanie Newslettera lub informacji handlowych od partnerów Administratora – w zakresie danych Klienta przetwarzanych w celach marketingowych.

 7. Klient lub osoba działająca w jego imieniu ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 8. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (w tym w odniesieniu do Usługi Newsletter), Klient lub osoba działająca w imieniu Klienta może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, wysyłając e-maila do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, Klient lub osoba działająca w imieniu Klienta może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych w tym celu.

 10. Klientowi lub osobie działającej w imieniu Klienta przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza jej prawa.

 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług oraz Umowy sprzedaży, a także otrzymywania materiałów marketingowych, w tym Newslettera.

 12. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta określa Polityka Prywatności.
XXI. Postanowienia przejściowe i końcowe
 1. Sprzedawca nie jest związany żadnym kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 2. Na podstawie art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca poinformuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski.

 4. Wszelkie Reklamacje dotyczące działania Sklepu mogą być zgłaszane na adres e-mail kontakt@aromase.pl. Zgłoszenia te będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

 5. Aktualny Regulamin Sklepu jest publikowany na stronie Sklepu oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail przez Klienta) bez dodatkowych opłat.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W takim przypadku Sprzedawca prześle Klientowi na jego adres e-mail informację o zmianie Regulaminu wraz z zakresem modyfikacji.

 8. Klient ma prawo nie zaakceptować zmiany Regulaminu, przesyłając informację o braku akceptacji na adres e – mail: kontakt@aromase.pl w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulamin Informacja o odmowie akceptacji zmiany Regulaminu będzie poczytywana jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i będzie stanowiła podstawę do usunięcia Konta Klienta.

 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian adresów e-mail podanych w Regulaminie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie są zmianą Regulaminu i nie skutkują obowiązkiem notyfikowania zmiany Klientowi w trybie określonym w pkt XXI.7 powyżej.

 10. Rozstrzyganie sporów z Klientami będącymi Przedsiębiorcami następuje przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.